Mezar Bakım Hizmet Sözleşmesi

Mezar Bakım Hizmet Sözleşmesi

Belen Sanayi Sitesi B Blok No:18, 67300 Ereğli/Zonguldak adresinde bulunan Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ile diğer tarafta aşağıda kısaca ( MÜŞTERİ olarak alınacaktır) ile diğer tarafta ………………………………… Mezarlığı ………….…… Ada ………………Parsel de mezarı bulunan ……………………………………………………………… ait mezar sahibinin (eşi, çocuğu, kardeşi, damatı) Vekalet Yetkisi ……………………………………………………………………………………………… adresinde oturan,……………………………………………… ile aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılanla ……./……./202… tarihinde aşağıdaki sözleşme şartları ile mutabık kalınmış ve iş bu sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır.

1- İşbu Sözleşme ile “MÜŞTERİ”’nin bakımını talep ettiği mezarın veya mezarların ekte bulunan bakım paketlerinden seçtiği bakım paketine uygun şekilde “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” tarafından belirlenen süre ile bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi hususlarını içerir. işbu sözleşmeyle üstlendiği hak ve yükümlülüklerin bir kısmının veya tamamının yetkili kıldığı bir bayisi tarafından yerine getirilmesini ve üstlenilmesini, işbu sözleşmenin her aşamasında tek taraflı olarak talep etme hak ve serbestisine sahiptir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde “MÜŞTERİ”’nin, bu yetki devrine hiçbir itirazı olamayacağı gibi sözleşme koşullarını yeniden belirleme hak ve yetkisi de bulunmamaktadır. Bu cümleden olarak “Dekor Mermer – Ali Kemal ÖzgençI ” ’nın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir bayisine devri durumunda işbu sözleşme tüm maddeleri itibariyle başta “MÜŞTERİ” olmak üzere “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” ve tayin edilen bayii de aynı şekilde bağlamakta ve tüm taraflar için hüküm ifade etmektedir. Ancak, bayinin sözleşmeye ilişkin taahhütleri yerine getirememesi, Alıcıya karşı, “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç” ‘nın sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

2- İşbu Sözleşme’ye konu olan Hizmetler, sözleşme ekinde tarafların karşılıklı imzalarıyla kabul ettikleri bakım paketindeki hizmetleri kapsar.

3- İşbu Sözleşme, tarihinden itibaren …… yıllık süre için akdedilmiş olup, taraflardan birisi tarafından süre sonundan en az 15 gün önce yenileneceği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe kendiliğinden sona erer.

4-“MÜŞTERİ”, talep ettiği mezar bakım paketi ücretini sipariş ve sözleşmenin imzalanması ile beraber “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç”’ya öder. 7 gün süre dahilinde ödeme yapılmadığı taktirde işbu sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda “MÜŞTERİ” hiçbir hak iddasında bulunamayacağını peşinen kabul eder.

5- Sipariş edilen ve ücreti Mezar bakım için ödenen Hizmet Paketi’nin içerdiği tüm hizmetler “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” tarafından verilecektir.

6-Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç sipariş formuna göre mezarı yerinde görerek incelemelerini yapar ve sözleşme için tespitleri ile birlikte “MÜŞTERİ” ‘ye gider, sözleşmenin imzalanmasına mütakib hava koşulları göz önüne alınarak bakım hizmetlerine başlanır, ve ilk düzenleme 7 işgünü içinde bitirilir.

7- İlk düzenlemenin görülebilmesi için “MÜŞTERİ” davet edilir, gelememesi durumunda mezarın resmi çekilerek elektronik posta yada posta yolu ile “MÜŞTERİ” ‘ye gönderilir

8-“MÜŞTERİ” bakımını talep ettiği mezar ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” verecektir.

9- “MÜŞTERİ” ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirecek olup, aksine bir durumda sözleşmenin fesi edileceğini kabul eder.

10- “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç” “MÜŞTERİ” hizmet taleplerini ve şikayetlerini 3 gün içinde sonuçlandırıp “MÜŞTERİ”’ye yazılı olarak bilgi verecektir.

11- “MÜŞTERİ” mezarın taşının güvenliğinden “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç’’nin sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

12-‘’MUŞTERİ’’ Mezarın üzerin deki bitkilerden’’Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç’’ zorunludur.

13- “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” bu sözleşmenin 6. maddesindeki süre içinde ilk düzenleme işini bitiremezse “MÜŞTERİ” tahsil ettiği bedeli “MÜŞTERİ”’nin başvurusunu takiben aynı gün ödeyecektir.

14- “MÜŞTERİ” sözleşmenin 4. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” nın sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesini ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

15-‘’Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç ” bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “MÜŞTERİ” ‘nin sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesini ve müşteriden aldığı sözleşme hizmet bedelini 3 gün içinde iade etmeyi peşinen kabul eder.

16-Taraflar arasındaki işbu sözleşmeye ilişkin yapılacak faaliyete ilişkin her türlü yazışma bilgi ve belgeler, T.C. Resmi kurum ve daireleri dışında üçüncü kişilere aktarılamaz, paylaşılamaz ve bilgi verilemez.Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin sır saklama sorumluluğu içinde değerlendirilecek bu hükme aykırı davranışlar “MÜŞTERİ”’nin “Dekor Mermer – Ali Kemal Özgenç”’nın aykırılığını teşkil edecek olup, tarafların bu konudaki tazminat hakları saklıdır.

17-Taraflar arasındaki tüm yazışmalar tarafların işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılır. Taraflar tebligat adreslerinde meydana gelen değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.

18- İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Zonguldak Ereğli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

19- İşbu Sözleşme’nin sonuna kadar, taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden, bu sözleşmede yer almayan başka taleplerde bulunmazlar.

20- İşbu Sözleşme, ……………… tarihinde 21. Madde iki nüsha olarak düzenlenmiş, taraflar arasında imzalanarak hüküm altına alınmıştır

 

Bu gönderiyi paylaş

Konuşmayı Başlatın
Yardımcı Olabilir miyim?
Mekanı Cennet Olsun
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız